Opći uvjeti prodaje i isporuke TISSA ImCut AG

1. General

Kupac potvrđuje da će Opći uvjeti prodaje i isporuke Tissa ImCut AG (prodavac), u njihovoj verziji koja važe s vremena na vrijeme, biti osnova za sve sadašnje i buduće ugovore kupca s prodavcem. Odstupanje od ovih Opštih uslova prodaje i isporuke – posebno primena uslova kupovine kupca – zahteva izričitu pismenu potvrdu prodavca.

Što se tiče tumačenja, njemačka verzija Općih uvjeta prodaje i isporuke prodavača bit će isključivo obvezujuća.

2. Ugovor

Ponude prodavaca nisu obavezujuće. Informacije o cijeni i tehničke specifikacije u cjenovnicima i brošurama prodavača nisu obvezujuće ako ništa suprotno nije dogovoreno u pisanoj formi. Narudžba se smatra samo ako je prodavac potvrdi u pisanoj formi.

3. Cijene

Osim ako nije drugačije navedeno, sve cijene će biti neto, franko fabrika (Incoterms 2000), bez troškova pakovanja, u slobodno dostupnim švajcarskim francima, bez bilo kakvih odbitaka.

Sve dodatne troškove, kao što su, ali ne ograničavajući se na, prevoznine, premije osiguranja, paket, naknade za izvoz, tranzit, uvoz i druge dozvole, kao i za ovjere, snosi kupac. Isto tako, kupac će snositi sve poreze, naknade, namete, carine i slično koji se naplaćuju izvan ili u vezi sa ugovorom.

4. Uslovi plaćanja

Plaćanje se vrši u roku od 30 dana od datuma fakture pod uslovom da nije dogovoreno ništa suprotno. Nakon isteka roka plaćanja, kupac je u kašnjenju bez dodatne opomene i dospijeva kamata od 5%. Kupac nema pravo prebijati takva potraživanja protiv navodnih ili dokazanih protivtužbi.

5. Period isporuke

Osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanoj formi, svi datumi i rokovi isporuke koje navede prodavac će se smatrati samo procjenama. Iako su rokovi isporuke navedeni u dobroj namjeri, oni neće biti zagarantovani.

U slučaju određenog, pismenog i obavezujućeg roka isporuke, rok isporuke počinje čim se sklopi ugovor, kada se završe sve službene formalnosti kao što su, ali ne ograničavajući se na, uvoz, izvoz, tranzit i dozvole plaćanja, plaćanja, u skladu sa narudžbom, date sve ugovorene garancije, glavne tehničke tačke su rešene i kupac je ispunio svoje zajedničke obaveze kao što je da stavi na raspolaganje materijal koji je dužan da isporuči. Smatra se da je rok isporuke ispoštovan ako je do tog vremena prodavac poslao obavještenje kupcu da je zaliha spremna za otpremu. Djelomične pošiljke su dozvoljene. Poštivanje roka isporuke uslovljeno je kupčevim ispunjavanjem ugovornih obaveza.

Naknada štete za zakašnjelu isporuku dospijeva samo ako se prodavac izričito pismeno složi sa određenim rokom isporuke i da plati likvidiranu štetu ako ga ne zadrži. U tom slučaju kupac ima pravo tražiti naknadu štete zbog zakašnjele isporuke u mjeri u kojoj se može dokazati da je do kašnjenja došlo krivnjom prodavatelja i da je kupac pretrpio gubitak zbog takvog kašnjenja. . Likvidirana šteta ni u kom slučaju ne smije prelaziti ukupno 5% ugovorne cijene zakasnelog dijela narudžbe.

6. Rezervacija vlasništva

Do prijema cjelokupnog plaćanja roba ostaje vlasništvo prodavca. Kupac ovim ovlašćuje prodavca da evidentira imovinska prava kada je to potrebno radi zaštite vlasništva.

7. Materijal za pakovanje

Prodavac ne preuzima materijal za pakovanje i transport osim ako za to ne postoji zakonska obaveza. Kupac je saglasan da će o svom trošku zbrinuti materijal za pakovanje.

8. Garancija

Sve informacije koje se odnose na prikladnost, obradu i korištenje prodanih proizvoda, tehničke konzultacije i druge informacije daju se prema najboljem saznanju prodavača i međutim ne oslobađaju kupca od odgovornosti da samostalno izvrši pregled i testove. Samo one informacije koje su izričito naznačene i potvrđene kao takve u potvrdi o prodaji prodavača će se smatrati zajamčenim. Garantni rok je 3 mjeseca od isporuke. Kupac će ispitati isporučenu robu na nedostatke u kvalitetu ili funkcionalnosti čim je to moguće u uobičajenom toku poslovanja, ali najkasnije prije obrade; u suprotnom, proizvod se smatra odobrenim. U svakom slučaju, reklamacije su dozvoljene samo ako su u pisanom obliku i potkrijepljene dokazom u roku od osam dana od prijema robe. Nakon obavijesti o nedostatku, prodavac ima pravo sam pregledati robu. Do tog vremena, kupac je dužan da obezbijedi pristup i pravilno skladištenje. Garancija prodavca je po sopstvenom nahođenju ograničena na zamenu, popravku, raskid ugovora ili smanjenje cene. Odbijena roba se može vratiti samo uz izričit pristanak prodavca. Dodatne garancije i garancije